ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 2004

ΑΠΟΦΑΣΗ 1431/2004
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Ενιαύσια χρηματιστηριακή παραγραφή. Η ένσταση αυτή κρίνεται νόμιμη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 247ΑΚ και παρ. 6 Ν. 3632/1928. Εξάλλου η αντένσταση που προβάλλει η ενάγουσα με τις προτάσεις της κατ΄ άρθρο 266ΑΚ προς απόκρουση της ως άνω ένστασης παραγραφής, ότι δηλαδή αυτή διακόπηκε λόγω της αναγνώρισης υπό του εναγομένου της ένδικης οφειλής του, δια της καταβολής υπ΄ αυτού, την 7-2-2001, έναντι της οφειλής του, ποσού 293,47 Ευρώ πρέπει ν΄ απορριφθεί ως αβάσιμη, διότι παρά το αίτημα του εναγομένου, στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, περί προσκομίσεως του παραστατικού αυτού, κατά του οποίου μάλιστα πρότεινε ένσταση γνησιότητας, η ενάγουσα δεν προσκόμισε το εν λόγω παραστατικό το οποίο κρίνεται ως ουσιώδες προκειμένου να αποδείξει την αντένστασή της.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/2004
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

 

Από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 1 και 17 παρ. 1 Ν. 3632/1928 προκύπτει ότι χρηματιστηριακές συναλλαγές είναι οι δικαιοπραξίες που συνάπτονται χρηματιστηριακώς και έχουν αντικείμενο χρηματιστηριακά πράγματα, δηλαδή χρεόγραφα, μετοχές, ομολογίες, συνάλλαγμα, νομίσματα και ράβδους χρυσού ή αργύρου.

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 12184/2004
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

Ετήσια Χρηματιστηριακή Παραγραφή. Ακυρότητα επίδοσης, η οποία έγινε κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 135 παρ. 1 ΚΠολΔ, διότι κατά το χρόνο που διενεργήθηκε αυτή είχε γνωστή διαμονή καθώς και επαγγελματική κατοικία και από την άκυρη αυτή επίδοση υπέστη η εναγομένη βλάβη που…

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 2855/2004
ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

Ετήσια Χρηματιστηριακή Παραγραφή. Χρηματιστηριακή Παραγραφή εν Επιδικία.

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 718/2004
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

 

Ετήσια χρηματιστηριακή παραγραφή. Mη νόμιμη η εν λόγω ένσταση διότι αφορά αξιώσεις από τις κύριες χρηματιστηριακές συναλλαγές, δηλαδή αυτές που συνάπτονται εντός του χρηματιστηρίου και μεταξύ των μελών του και όχι εκείνες που προέρχονται από τις παρεπόμενες χρηματιστηριακές συναλλαγές…

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 664/2004
ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

 

 

 

Χρηματιστηριακή Παραγγελία. Αδικαιολόγητος Πλουτισμός. Αλληλόχρεος
Λογαριαμός. Απλός Δοσοληπτικός Λογαριασμός.

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 603/2004
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

Ετήσια χρηματιστηριακή παραγραφή του άρθρου 15 παρ. 6 του ν. 3632/1928.
Σύμβαση συνεργασίας ΕΛΔΕ-ΑΧΕ, σύμφωνα με την οποία η ΕΛΔΕ ανέλαβε την από κοινού με τους πελάτες της ευθύνη προς την ενάγουσα ΑΧΕ για τις καταβολές χρημάτων καθώς και για τις πάσης φύσεως συνέπειες της μη καταβολής εν όλω ή εν μέρει. Η ετήσια χρηματιστηριακή παραγραφή ισχύει και…

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/2004
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 

 

 

Η ενάγουσα χρηματιστηριακή φέρει το σχετικό βάρος αποδείξεως για τις συμβάσεις των χρηματιστηριακών παραγγελιών, αποκλειομένου του εμμάρτυρου μέσου απόδειξης. Νόμιμη η προσκόμιση μαγνητοταινίας, το περιεχόμενο της οποίας (απομαγνητοφωνήσεως) βεβαιώνεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της ενάγουσας ότι αφορά την …