ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το Γραφείο απασχολείται και διαθέτει πολύ μεγάλη εμπειρία στο χώρο του δικαίου των εταιριών και ιδιαίτερα των ανωνύμων εταιριών.

Λόγω της εκτενούς και συνεχούς απασχόλησης με το δίκαιο των ανωνύμων εταιριών τόσο σε πρακτικό όσο και σε θεωρητικό / επιστημονικό επίπεδο, οι συνεργάτες έχουν αποκτήσει τεχνογνωσία και εμπειρία για όλες σχεδόν τις δραστηριότητες που αφορούν όλες τις νομικές οντότητες, ακόμα και σε τομείς οι οποίοι πρόσφατα θεσμοθετήθηκαν, όπως οι αρχές εταιρικής διακυβέρνησης των εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά εταιριών.

Το Γραφείο και οι συνεργάτες του είναι σε θέση να παράσχουν πλήρη νομική υποστήριξη σε οποιαδήποτε εταιρία, με έμφαση στις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών (Χ.Α.).

Εξάλλου, η πολυετής εμπειρία μας στον κλάδο του εμπορικού δικαίου μας έχει καθιερώσει ως ένα από τα πλέον εξειδικευμένα στην παροχή νομικών υπηρεσιών σε αυτό τον τομέα.

Ένα μικρό δείγμα από το είδος των υποθέσεων εταιρικού δικαίου που αναλαμβάνει το Γραφείο, ενδεικτικά, παρατίθεται ως ακολούθως:
 • Σύσταση εταιριών
 • Σύσταση Κυπριακών εταιριών
 • Συμβάσεις μεταβίβασης επιχειρήσεων και μετοχών
 • Συμβάσεις εμπορικών αντιπροσωπειών
 • Συμβάσεις δικαιόχρησης (franchise)
 • Συμβάσεις εμπιστευτικότητας
 • Νομική υποστήριξη εταιριών και επιχειρήσεων
 • Εξαγορές και συγχωνεύσεις, – εξωεταιρικές συμφωνίες
 • Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
 • Συμβάσεις αγοράς επιχειρηματικών απαιτήσεων (forfaiting)
 • Συμβάσεις πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring)
 • σύναψη συμφωνιών με στρατηγικούς επενδυτές, ιδίως στον τομέα του κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital)

Το Γραφείο δραστηριοποιείται ενεργά και στο διαρκώς αναπτυσσόμενο χώρο της εταιρικής διακυβέρνησης.

Διαθέτει μεγάλη εξειδίκευση και εμπειρία στη μελέτη και ανάλυση του νομικού πλαισίου και όλων των νομικών ζητημάτων που αφορούν στις αρχές οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας των νομικών οντοτήτων και παρέχει υπηρεσίες στους τομείς αυτούς σε νομικά πρόσωπα, ιδίως στις εταιρίες με εισηγμένες κινητές αξίες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά.

Στο πλαίσιο της ειδίκευσής του αυτής, αναλαμβάνει επίσης εισηγήσεις σε σεμινάρια με αντικείμενο την εταιρική διακυβέρνηση.

Ειδικότερα, οι υπηρεσίες που το Γραφείο παρέχει, αφορούν ζητήματα εφαρμογής αρχών και κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης, από εισηγμένες στο Χ.Α. εταιρίες και ενδεικτικά:
 • τη λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου των ανωνύμων εταιριών (διάκριση μελών του σε εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα, καθορισμός αρμοδιοτήτων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μελών του, σύσταση ειδικών επιτροπών)
 • την άσκηση των δικαιωμάτων των μετόχων των ανωνύμων εταιριών (ενδυνάμωση των ατομικών μετοχικών δικαιωμάτων, βελτιστοποίηση του τρόπου ενάσκησης αυτών, ενίσχυση της θέσης των ενεργών μετόχων)
 • την οργάνωση του εσωτερικού ελέγχου των ανωνύμων εταιριών (καθορισμός και αναβάθμιση της αποστολής του εσωτερικού ελεγκτή, ενίσχυση της ανεξαρτησίας του, σύστημα εποπτείας του εσωτερικού ελέγχου)
 • τη διαμόρφωση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας των ανωνύμων εταιριών με εισηγμένες κινητές αξίες