ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Παρέχουμε σε νομικά και φυσικά πρόσωπα υπηρεσίες, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο του δικαίου της κεφαλαιαγοράς.

Οι συνεργάτες του Γραφείου, εκτός από την ακαδημαϊκή ειδίκευση, διαθέτουν και πολύ μεγάλη εμπειρία στο χειρισμό υποθέσεων, καθώς πελάτες του Γραφείου είναι εταιρίες οι οποίες δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο χώρο. Μάλιστα, εξ` αιτίας του όγκου των υποθέσεων αφενός και της ποιότητας της παροχής υπηρεσιών αφετέρου, το Γραφείο έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πλέον εξειδικευμένα δικηγορικά γραφεία στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς.

Ενδεικτικά παραθέτουμε πιο κάτω ένα μέρος του είδους των υποθέσεων που έχει χειριστεί ή χειρίζεται το Γραφείο:
 • Διενέργεια νομικών ελέγχων για εισαγωγή Ανωνύμων Εταιριών στο Χρηματιστήριο
 • Δημόσιες προτάσεις αγοράς ή ανταλλαγής
 • Συμβάσεις αναδοχών κινητών αξιών
 • Υποβολή αιτήσεων για παροχή άδειας λειτουργίας και σύσταση εταιριών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, χρηματιστηριακών εταιριών
 • Συμβάσεις σύστασης ενέχυρου επί εισηγμένων μετοχών
 • Ζητήματα εφαρμογής αρχών και κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης, από εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρίες
 • Σύσταση ανωνύμων εταιριών επενδυτικής διαμεσολάβησης (ΑΕΕΔ)
 • Συμβάσεις με αντικείμενο χρηματιστηριακές συναλλαγές
 • Συμβάσεις διαχείρισης χαρτοφυλακίων
 • Συμβάσεις παροχής επενδυτικών συμβουλών
 • Συμβάσεις για παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα
 • Κατάρτιση εταιρικών εσωτερικών κανονισμών