ΑΠΟΦΑΣΗ 5109/2007
ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Με αυτό το περιεχόμενο η αγωγή, σε συνδυασμό και με τ΄ αναφερόμενα στη μείζονα σκέψη, είναι αόριστη και ως τέτοια θα πρέπει ν΄ απορριφθεί ως απαράδεκτη, καθόσον δεν αναφέρονται στην αγωγή ούτε και προκύπτουν από τις χρηματικές καρτέλες των πρώτου, δεύτερου και τρίτου των εναγομένων, που αποτελούν σώμα της υπό κρίση αγωγής καμία αγορά ή πώληση μετοχών τους και περαιτέρω τιμή, τεμάχια, προμήθειες και μεταβιβαστικά έξοδα αυτών, για το χρονικό διάστημα πριν από την 1-1-2001, ώστε να είναι δυνατό στο Δικαστήριο να ελέγξει και να εξακριβώσει με σαφήνεια το πώς προέκυψαν τα ποσά….που εμφανίζονται ως χρεωστικά υπόλοιπα κατά τον ανωτέρω χρόνο στις προαναφερόμενες χρηματικές καρτέλες των….εναγομένων και ακολούθως να σχηματίσει πλήρη και ασφαλή δικανική πεποίθηση στο πως τα τελευταία αυτά ποσά…..αποτελούν παράλληλα και χρεωστικά υπόλοιπα των προαναφερόμενων χρηματιστηριακών λογαριασμών των εναγομένων, η καταβολή των οποίων ζητείται και από την τέταρτη εναγόμενη ως ευθυνόμενης εις ολόκληρον μετά των λοιπών εναγόμενων.