ΑΠΟΦΑΣΗ 1431/2004
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Ενιαύσια χρηματιστηριακή παραγραφή. Η ένσταση αυτή κρίνεται νόμιμη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 247ΑΚ και παρ. 6 Ν. 3632/1928. Εξάλλου η αντένσταση που προβάλλει η ενάγουσα με τις προτάσεις της κατ΄ άρθρο 266ΑΚ προς απόκρουση της ως άνω ένστασης παραγραφής, ότι δηλαδή αυτή διακόπηκε λόγω της αναγνώρισης υπό του εναγομένου της ένδικης οφειλής του, δια της καταβολής υπ΄ αυτού, την 7-2-2001, έναντι της οφειλής του, ποσού 293,47 Ευρώ πρέπει ν΄ απορριφθεί ως αβάσιμη, διότι παρά το αίτημα του εναγομένου, στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, περί προσκομίσεως του παραστατικού αυτού, κατά του οποίου μάλιστα πρότεινε ένσταση γνησιότητας, η ενάγουσα δεν προσκόμισε το εν λόγω παραστατικό το οποίο κρίνεται ως ουσιώδες προκειμένου να αποδείξει την αντένστασή της.