ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 2015

ΑΠΟΦΑΣΗ 7553/2015 (αδημ.)
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(Τακτική)

 

 

 

Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΝΠΙΔ. Καλυπτόμενες Επενδυτικές Υπηρεσίες. Η οδηγία 97/9/ΕΚ, στοχεύοντας ως εκ του σκοπού της στην προστασία κυρίως των μικροεπενδυτών, προστατεύει και καλύπτει το κεφάλαιο που καταθέτει ο επενδυτής σε ΕΠΕΥ (επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών), στο πλαίσιο της διεξαγωγής επενδυτικών εργασιών κατά τις εντολές του (άρθρο 1 παρ. 4 της Οδηγίας), είτε αυτές (επενδυτικές εργασίες) έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι την ανάκληση, είτε όχι.

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 63/2015 (αδημ.)
ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
(Τακτική)

 

 

Στο άρθρο 25 παρ.4 του Ν 3606/2007 για τις «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» (με τον οποίο ενσωματώθηκστην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2004/39 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «Για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων- Markets in Financial Instruments Directive-MiFID), προσδιορίζονται ειδικώς, οι υποχρεώσεις επαγγελματικής συμπεριφοράς των Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.). Συγκεκριμένα, εισάγεται η αρχή της διαφύλαξης των συμφερόντων του πελάτη αφού ….