ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 2014

ΑΠΟΦΑΣΗ 4737/2014
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

Ότι με βάση την Δ/Π αυτή, που καταχωρήθηκε ως δυσμενές στοιχείο του ενάγοντος στο σχετικό αρχείο της «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ», η εναγομένη ενέγραψε προσημείωση υποθήκης επί του στην αγωγή περιγραφόμενου ακινήτου του και ξεκίνησε διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του. Επίσης, ουδόλως αποδείχθηκε ότι ο ενάγων συνετέλεσε με τη συμπεριφορά του στην πρόκληση ή την έκταση της βλάβης του και δη ότι έλαβε γνώση της σε βάρος του Δ/Π και αδιαφόρησε, και επομένως η προβαλλόμενη ένσταση συνυπαιτιότητας πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη..

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 9510/2014 (αδημ.)
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

Μη νόμιμη η αδικοπρακτική ευθύνη της Α.Ε.Ε.Δ. και του νομίμου εκπροσώπου της για διαβιβασθείσες εντολές δια λογαριασμό επενδυτή προς εκτέλεση στην ΕΠΕΥ. Αοριστία αγωγής. Ενιαύσια Χρηματιστηριακή Παραγραφή.

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 2729/2014 (αδημ.)
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

Αδικοπραξία & Χρηματιστηριακές Συναλλαγές. Σχέση προστήσεως. Αίτημα της ενάγουσας για επίδειξη εγγράφων χορήγησης αντιγράφων. Ηχογράφηση τηλεφωνικών εντολών. Πρόστιμο από Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην ΕΠΕΥ. Μη δέσμευση του Δικαστηρίου από την απαλλαγή τους από το ποινικό δικαστήριο.