ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 2006

ΑΠΟΦΑΣΗ 1494/2006
ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

Χρηματιστηριακές συναλλαγές. Η επί αδικοπραξίας βάση πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμη για το λόγω ότι η αποδιδόμενη στην δεύτερη εναγομένη παράνομη πράξη δεν μπορεί να θεμελιώσει και αξίωση από αδικοπραξία, εφόσον αυτή δεν θα ευσταθούσε ως τοιαύτη χωρίς τη συμβατική σχέση. Επίσης μη νόμιμη και άρα απορριπτέα κρίνεται και η επικουρική επί του αδικαιολόγητου πλουτισμού βάση, καθόσον αυτή είναι επιβοηθητικής φύσεως και ασκείται όταν ελλείπουν οι προϋποθέσεις από τη σύμβαση ή την αδικοπραξία.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 726/2006
ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Τμ.13ο)

 

 

 

Χρηματιστηριακές συναλλαγές. Σύμβαση χρηματιστηριακής παραγγελίας. Χρόνος παραγραφής αξιώσεων από χρηματιστηριακή παραγγελία.

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 1282/2006
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

Σύμβαση διαχείρισης επενδυτικού χαρτοφυλακίου. Η παραπάνω συμπεριφορά της ΑΧΕ συνιστά ανεπίτρεπτη χορήγηση πίστωσης από μέρους της, ενώ ειδικά οι συναλλαγές που διενεργήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 31.5.2001 (ημεροχρονολογία εφαρμογής της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/213/28.3.2001) και εντεύθεν είναι άκυρες για παράβαση των προαναφερόμενων διατάξεων.