ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 2005

ΑΠΟΦΑΣΗ 3573/2005
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

Χρηματιστηριακή παραγραφή εν επιδικία. Διότι, αφενός από τη λήξη του έτους, κατά το οποίο συνήφθησαν οι επίμαχες συμβάσεις χρηματιστηριακής παραγγελίας, από τις οποίες πηγάζει η αξίωση της ενάγουσας (το έτος 2001) μέχρι και την άσκηση της υπό κρίση αγωγής (το έτος 2003) παρήλθε η ετήσια χρηματιστηριακή παραγραφή του άρθρου 15 παρ. 6 του Ν. 3632/1928 και αφετέρου μεταξύ δύο διαδικαστικών πράξεων και συγκεκριμένα της αναβλητικής αποφάσεως (26-11-2003) και της συζητήσεως της υποθέσεως (26-1-2005) μεσολάβησε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 3228/2005
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

Ενιαύσια χρηματιστηριακή παραγραφή. Περαιτέρω όμως δοθέντος ότι κάθε χρηματιστηριακή συναλλαγή είναι αυτοτελής και το χρεωστικό υπόλοιπο προσμετράται ξεχωριστά, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν προκύπτει ότι δια της αγωγής αξιώμενο υπόλοιπο αναφέρεται στις χρηματιστηριακές συναλλαγές των ετών 2002-2003, η κρινόμενη αγωγή κατά τα λοιπά καθίσταται αόριστη και ανεπίδεκτη δικαστικής εκτιμήσεως.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 1279/2005
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Είναι όμως αόριστη και ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίμησης, διότι με την υπό κρίση αγωγή αξιώνεται η επιδίκαση του λογιστικά προκύπτοντος υπολοίπου του χρεωπιστωτικού λογαριασμού που τηρούσε η ενάγουσα στο όνομα του εναγομένου αφού προήλθε όπως προκύπτει από την συνημμένη στην αγωγή χρηματική καρτέλα του εναγομένου από διαδοχικές χρηματιστηριακές πράξεις που διενεργήθηκαν από την 4.1.1999 έως και 18-5-2000, χωρίς όμως να εκτίθενται στην αγωγή αναλυτικά τόσο οι χρηματιστηριακές συναλλαγές που έλαβαν χώρα πριν από την 22-5-2000 όσο και οι δύο πωλήσεις της 22-5-2000 και 23-5-2000, τις οποίες φέρεται να πραγματοποίησε η ενάγουσα στο όνομα και για λογαριασμό του εναγομένου.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 4671/2005
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

 

Χρηματιστηριακές συναλλαγές. Σύμβαση χρηματιστηριακής παραγγελίας. Χρηματιστηριακή παραγραφή της παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 3632/1928. Διακοπή παραγραφής.

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 5922/2005
ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

 

Η ετήσια χρηματιστηριακή παραγραφή ισχύει και για τις απαιτήσεις που πηγάζουν από τη σύμβαση συνεργασίας μεταξύ ΕΛΔΕ-ΑΧΕ. Ο εγγυητής μπορεί να προβάλει κατά του δανειστή την ένσταση της παραγραφής της κύριας οφειλής (853ΑΚ). Η παραγραφή της κύριας αξιώσεως από τη σύμβαση παραγγελίας…

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 6221/2005
ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

Έννοια χρηματιστηριακής συναλλαγής. Κύρια χρηματιστηριακή σύμβαση. Παρεπόμενες των κυρίων χρηματιστηριακών συμβάσεων δικαιοπραξίες. Σύμβαση χρηματιστηριακής παραγγελίας. Ετήσια Χρηματιστηριακή Παραγραφή και Αναγνώριση Χρέους. Ο ισχυρισμός της ενάγουσας-εφεσίβλητης…