ΑΠΟΦΑΣΗ 951/2023
ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

... Εν συνεχεία η δεύτερη καθ'ης εταιρία "....ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ", με την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια της επίδικης απαίτησης, ισχυριζόμενη τα προαναφερόμενα, προέβη σε κοινοποίηση στους ανακόπτοντες αντιγράφου εξ απογράφου της ανακοπτομένης δταταγής πληρωμής συγκοινοποιώντας τα σχετικά έγγραφα περί της νομιμοποίησης της αλλοδαπής εταιρίας ειδικού σκοπού ".......DESIGNATED ACTIVITY COMPANY" στην οποία έγινε η μεταβίβαση της ένδικης απαίτησης και την οικεία διαχειριστική σύμβαση, προς απόδειξη της διαχειριστικής της ιδιότητας. Κατόπιν των ανωτέρω, προκύπτει ότι, κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης για την έκδοση της προσβαλλομένης Διαταγής πληρωμής, ο οποίος είναι η 17.7.2020, όπως προκύπτει από την πράξη κατάθεσης και όχι η 15.7.2020, η πρώτη καθ'ης δεν νομιμοποιούνταν ενεργητικά προς τούτο, καθόσον την ίδια ημέρα είχε συντελεσθεί η μεταβίβαση της επίδικης απαίτησης εταιρεία "..... DESIGNATED ACTIVITY CONTANY', οποία έκτοτε ήταν η μοναδική δικαιούχος αυτής και μόνο αυτή (δια της ειδικής διαχειρίστριας των απαιτήσεών της κατά το χρόνο εκείνο, δεύτερη καθ'ης εταιρεία «.......ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ») νομιμοποιούνται ενεργητικά στην υποβολή της αίτησης για έκδοση διαταγής πληρωμής. Ακολούθως, πρέπει ο λόγος αυτός της ανακοπής να γίνει δεκτός ως ουσιαστικά βάσιμος και να ακυρωθεί στο σύνολό της η προσβαλλόμενη υπ' αριθμ- ..48/2020 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Αθηνών (άρθρο 633 ξ 1 Εδ. α' ΚΠολΔ), δεδομένου ότι ο λόγος της ανακοπής που έγινε δεκτός την πλήττει στο σύνολό της παρελκομένης της εξέτασης των λοιπών λόγων ανακοπή δικαστικά έξοδα των λοιπών λόγων ανακοπής...