ΑΠΟΦΑΣΗ 4737/2014
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

Ότι με βάση την Δ/Π αυτή, που καταχωρήθηκε ως δυσμενές στοιχείο του ενάγοντος στο σχετικό αρχείο της «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ», η εναγομένη ενέγραψε προσημείωση υποθήκης επί του στην αγωγή περιγραφόμενου ακινήτου του και ξεκίνησε διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του. Επίσης, ουδόλως αποδείχθηκε ότι ο ενάγων συνετέλεσε με τη συμπεριφορά του στην πρόκληση ή την έκταση της βλάβης του και δη ότι έλαβε γνώση της σε βάρος του Δ/Π και αδιαφόρησε, και επομένως η προβαλλόμενη ένσταση συνυπαιτιότητας πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη..