ΑΠΟΦΑΣΗ 3573/2005
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

Χρηματιστηριακή παραγραφή εν επιδικία. Διότι, αφενός από τη λήξη του έτους, κατά το οποίο συνήφθησαν οι επίμαχες συμβάσεις χρηματιστηριακής παραγγελίας, από τις οποίες πηγάζει η αξίωση της ενάγουσας (το έτος 2001) μέχρι και την άσκηση της υπό κρίση αγωγής (το έτος 2003) παρήλθε η ετήσια χρηματιστηριακή παραγραφή του άρθρου 15 παρ. 6 του Ν. 3632/1928 και αφετέρου μεταξύ δύο διαδικαστικών πράξεων και συγκεκριμένα της αναβλητικής αποφάσεως (26-11-2003) και της συζητήσεως της υποθέσεως (26-1-2005) μεσολάβησε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους.