ΑΠΟΦΑΣΗ 3106/2003
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

Έννοια χρηματιστηριακής συναλλαγής. Κύρια χρηματιστηριακή συναλλαγή. Παρεπόμενη χρηματιστηριακή σύμβαση. Ετήσια Χρηματιστηριακή Παραγραφή. Στην ετήσια χρηματιστηριακή παραγραφή υπάγονται και οι αξιώσεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού.
Απορριπτέος ο ισχυρισμός της ενάγουσας ότι στην παραγραφή αυτή του άρθρου 15 § 6 του Ν.3632/1928 υπόκεινται μόνο οι αξιώσεις από την κύρια χρηματιστηριακή σύμβαση και όχι από την παρεπόμενη χρηματιστηριακή σύμβαση της παραγγελίας δεδομένου ότι ο νόμος δεν κάνει τέτοια διάκριση.