ΑΠΟΦΑΣΗ 2032/2018
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

 

«Ειδικότερα, όπως εξειδικεύεται ο λόγος στην ανακοπή, από τα αντίγραφα της κίνησης του λογαριασμού της πίστωσης, τα οποία προσκόμισε η εκκαλούσα για την έκδοση της διαταγής πληρωμής και τα οποία καλύπτουν διάστημα από 30-6-2010 μέχρι την καταγγελία που έλαβε χώρα την 17-6-2013, λείπει χρονικό διάστημα 5 ετών και 8 μηνών. Με το λόγο αυτό, ο οποίος έχει αρνητικό χαρακτήρα, οι ανακόπτοντες-εφεσίβλητοι αμφισβητούν ευθέως την ύπαρξη και το ύψος της απαίτησης συνολικά και όχι απλώς το κατάλοιπο αυτής, αφού για την απόδειξη απαίτησης από αλληλόχρεο λογαριασμό είναι αναγκαία η επίκληση και προσκομιδή πλήρους καρτέλας κίνησης, εκτός αν υπάρχει αναγνώριση όπως προαναφέρθηκε, οπότε αρκεί να προσκομίζεται η κίνηση από το χρονικό σημείο αναγνώρισης και μετά.