ΑΠΟΦΑΣΗ 18/2004
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 

 

 

Η ενάγουσα χρηματιστηριακή φέρει το σχετικό βάρος αποδείξεως για τις συμβάσεις των χρηματιστηριακών παραγγελιών, αποκλειομένου του εμμάρτυρου μέσου απόδειξης. Νόμιμη η προσκόμιση μαγνητοταινίας, το περιεχόμενο της οποίας (απομαγνητοφωνήσεως) βεβαιώνεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της ενάγουσας ότι αφορά την …