ΑΠΟΦΑΣΗ 1717/2016 (αδημ.)
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(Τακτική)

Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΝΠΙΔ. Καλυπτόμενες Επενδυτικές Υπηρεσίες. «Συνεπώς, ο ισχυρισμός του δευτέρου εναγομένου ότι η αξίωση του τρίτου ενάγοντος δεν υφίσταται διότι αυτός δεν εμπεριέχεται στους πίνακες των αναγγελθέντων επενδυτών που απεστάλησαν σε αυτό από τα όργανα εκκαθάρισης δεν ευρίσκει έρεισμα στο νόμο.

Ωστόσο, το δεύτερο εναγόμενο αρνείται την καταβολή των προαναφερομένων χρηματικών ποσών που αποτελούσαν το  χαρτοφυλάκιο ιδιοκτησίας των εναγόντων και που η πρώτη των εναγομένων ιδιοποιήθηκε παράνομα, ισχυριζόμενο ότι οι απαιτήσεις των ως άνω εναγόντων αφορούν σε καταθέσεις μετρητών που δεν εμπίπτουν σε καλυπτόμενη από αυτό επενδυτική υπηρεσία.

Ο ισχυρισμός όμως αυτός του δευτέρου εναγομένου δεν ευσταθεί, διότι όπως προαναφέρθηκε οι ανωτέρω απαιτήσεις της πρώτης, δευτέρου, τρίτου και πέμπτου των εναγόντων υπάγονται στις καλυπτόμενες από την ευθύνη του δεύτερου εναγομένου επενδυτικές υπηρεσίες του άρθρου 1 παρ. 12 του ν. 2533/1997, ερμηνευομένων των διατάξεων αυτού υπό το φως και το πρίσμα της 97/9/ΕΚ Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3.3.1997, η οποία προστατεύει και καλύπτει το κεφάλαιο που καταθέτει ο επενδυτής σε επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της διεξαγωγής επενδυτικών εργασιών κατά τις εντολές του, είτε αυτές οι επενδυτικές εργασίες είχαν όντως πραγματοποιηθεί μέχρι την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας είτε όχι»