ΑΠΟΦΑΣΗ 1494/2006
ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

Χρηματιστηριακές συναλλαγές. Η επί αδικοπραξίας βάση πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμη για το λόγω ότι η αποδιδόμενη στην δεύτερη εναγομένη παράνομη πράξη δεν μπορεί να θεμελιώσει και αξίωση από αδικοπραξία, εφόσον αυτή δεν θα ευσταθούσε ως τοιαύτη χωρίς τη συμβατική σχέση. Επίσης μη νόμιμη και άρα απορριπτέα κρίνεται και η επικουρική επί του αδικαιολόγητου πλουτισμού βάση, καθόσον αυτή είναι επιβοηθητικής φύσεως και ασκείται όταν ελλείπουν οι προϋποθέσεις από τη σύμβαση ή την αδικοπραξία.