ΑΠΟΦΑΣΗ 1282/2006
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

Σύμβαση διαχείρισης επενδυτικού χαρτοφυλακίου. Η παραπάνω συμπεριφορά της ΑΧΕ συνιστά ανεπίτρεπτη χορήγηση πίστωσης από μέρους της, ενώ ειδικά οι συναλλαγές που διενεργήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 31.5.2001 (ημεροχρονολογία εφαρμογής της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/213/28.3.2001) και εντεύθεν είναι άκυρες για παράβαση των προαναφερόμενων διατάξεων.