ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 2023

ΑΠΟΦΑΣΗ 1969/2023
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΝΑΚΟΠΕΣ ΚΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

«………Με τον πρώτο λόγο της υπό κρίση ανακοπής της, η ανακόπτουσα επικαλείται ακυρότητα των προσβαλλόμενων επιταγής προς πληρωμή και έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης, διότι αυτές δεν επιδόθηκαν στην κατοικία της αλλά θυροκολλήθηκαν σε πολυκατοικία επί της οδού ……, στη Βούλα Αττικής, παρ' όλο που γνώριζε πως η ανακόπτουσα ήταν κάτοικος εξωτερικού και, συγκεκριμένα, ......  της  Ιταλίας, οδός …………….., έχοντας και ΑΦΜ ………….. Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού. Ο λόγος αυτός είναι νόμιμος, στηριζόμενος στα άρθρα 134, 136, 137, 159 περ. 3, 924, 926, 927, 933, 995 παρ. 1 ΚΠολΔ και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω, ως προς την ουσιαστική του βασιμότητα. ……. Επομένως, η επίδοση των προσβαλλόμενων πράξεων, για να θεωρηθεί έγκυρη, έπρεπε να είχε γίνει στην τότε πραγματική κατοικία της ανακόπτουσας που είχε ήδη γνωστοποιηθεί στην καθ' ης και δη στην Αθήνα οδό ..... αρ. …… και άρα, σύμφωνα με τα παραπάνω, η διεύθυνση στη Βούλα Αττικής, οδός ……., όπου και έλαβε χώρα η ένδικη επίδοση, παρίσταται άσχετη με την ως άνω πραγματική κατοικία, με συνέπεια η παραπάνω επίδοση να είναι ανυπόστατη καθώς εξομοιώνεται με ανυπαρξία επίδοσης. Η παράλειψη της επίδοσης αυτής συνεπάγεται την ακυρότητα των αντίστοιχων προσβαλλόμενων πράξεων (εντολή για κατάσχεση και έκθεση κατάσχεσης) κατ' άρθρα 927 και 99581 ΚΠολΔ, χωρίς να υπάρχει ανάγκη να γίνει επίκληση δικονομικής βλάβης (159 αρ. 3 ΚΠολΔ). Ως εκ τούτου, ο πρώτος λόγος της ανακοπής πρέπει να γίνει δεκτός ως ουσιαστικά βάσιμος, οπότε παρέλκει η έρευνα του παραδεκτού και βάσιμου των λοιπών λόγων ανακοπής …»

ΑΠΟΦΑΣΗ 2152/2023
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΝΑΚΟΠΕΣ ΚΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

«………Με τον πρώτο λόγο της υπό κρίση ανακοπής της, η ανακόπτουσα επικαλείται ακυρότητα των προσβαλλόμενων επιταγής προς πληρωμή και έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης, διότι αυτές δεν επιδόθηκαν στην κατοικία της αλλά θυροκολλήθηκαν σε πολυκατοικία επί της οδού ……, στη Βούλα Αττικής, παρ' όλο που γνώριζε πως η ανακόπτουσα ήταν κάτοικος εξωτερικού και, συγκεκριμένα, ......  της  Ιταλίας, οδός …………….., έχοντας και ΑΦΜ ………….. Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού. Ο λόγος αυτός είναι νόμιμος, στηριζόμενος στα άρθρα 134, 136, 137, 159 περ. 3, 924, 926, 927, 933, 995 παρ. 1 ΚΠολΔ και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω, ως προς την ουσιαστική του βασιμότητα. ……. Επομένως, η επίδοση των προσβαλλόμενων πράξεων, για να θεωρηθεί έγκυρη, έπρεπε να είχε γίνει στην τότε πραγματική κατοικία της ανακόπτουσας που είχε ήδη γνωστοποιηθεί στην καθ' ης και δη στην Αθήνα οδό ..... αρ. …… και άρα, σύμφωνα με τα παραπάνω, η διεύθυνση στη Βούλα Αττικής, οδός ……., όπου και έλαβε χώρα η ένδικη επίδοση, παρίσταται άσχετη με την ως άνω πραγματική κατοικία, με συνέπεια η παραπάνω επίδοση να είναι ανυπόστατη καθώς εξομοιώνεται με ανυπαρξία επίδοσης. Η παράλειψη της επίδοσης αυτής συνεπάγεται την ακυρότητα των αντίστοιχων προσβαλλόμενων πράξεων (εντολή για κατάσχεση και έκθεση κατάσχεσης) κατ' άρθρα 927 και 99581 ΚΠολΔ, χωρίς να υπάρχει ανάγκη να γίνει επίκληση δικονομικής βλάβης (159 αρ. 3 ΚΠολΔ). Ως εκ τούτου, ο πρώτος λόγος της ανακοπής πρέπει να γίνει δεκτός ως ουσιαστικά βάσιμος, οπότε παρέλκει η έρευνα του παραδεκτού και βάσιμου των λοιπών λόγων ανακοπής …»

ΑΠΟΦΑΣΗ 214/2023
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ-ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

«...Στην προκείμενη περίπτωση, οι ανακόπτοντες, με τον πρώτο λόγο της ανακοπής τους, ισχυρίζονται ότι είναι άκυρη η καταγγελία της υπ’ αριθμ. MG ....../11-11-2008 σύμβασης ......., διότι με την από 23-02-2010 εξώδικη δήλωση – πρόσκλησή της, η ως άνω τράπεζα δεν κατήγγειλε την ως άνω σύμβαση ... Ο λόγος αυτός είναι ορισμένος και νόμιμος, σύμφωνα με την ανωτέρω μείζονα σκέψη, επομένως πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική του βασιμότητα ... Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι η καθ’ ης ... αιτήθηκε και πέτυχε την έκδοση της υπ’ αριθμ. ..../2022 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σε βάρος των ανακοπτόντων, προσκομίζοντας μεταξύ άλλων και τις ανωτέρω εξώδικες δηλώσεις – προσκλήσεις (τις οποίες ονόμαζε «εξώδικη όχληση, καταγγελία και πρόσκληση»), ως έγγραφα που νόμιμα προσκομίστηκαν προς απόδειξη της καταγγελίας της εν λόγω σύμβασης, καθώς και του βέβαιου και εκκαθαρισμένου της απαίτησης της καθ’ ης. Ωστόσο, η καθ’ ης, που εν προκειμένω φέρει το βάρος απόδειξης, δεν απέδειξε ότι η έκδοση της ως άνω διαταγής πληρωμής στηρίχθηκε στην αρχή της έγγραφης απόδειξης, καθόσον από το περιεχόμενο της ως άνω εξώδικης δήλωσης – πρόσκλησης δεν προκύπτει ότι έγινε καταγγελία της ένδικης σύμβασης. Εφόσον δε η σύμβαση δεν καταγγέλθηκε, το κατάλοιπο του τηρηθέντος λογαριασμού δεν κατέστη ληξιπρόθεσμο και απαιτητό, ώστε έγκυρα να εκδοθεί για την απαίτηση της καθ’ ης διαταγή πληρωμής. Συνεπώς, ο εξεταζόμενος πρώτος λόγος της ανακοπής πρέπει να γίνει δεκτός ως βάσιμος και κατ’ ουσίαν...»

ΑΠΟΦΑΣΗ 182/2023
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

«…η κρινόμενη αίτηση αναστολής αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου (άρθρο 938 παρ. 2 ΚΠΔ, άρθρο 686 επ. ΚΠολΔ) περαιτέρω είναι νόμιμη………………Περαιτέρω, η σωρευθείσα αίτηση επαναφοράς έχει ασκηθεί παραδεκτώς ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου (άρθρο 153 ΚΠολΔ), είναι δε νόμιμη κατ' άρθρα 152 επ. ΚΠολΔ. …….. Επομένως η απώλεια της επίδικης προθεσμίας οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας και ακολούθως πρέπει η αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων να γίνει δεκτή κατ' ουσίαν και να θεωρηθεί ότι η ένδικη αίτηση αναστολής ασκήθηκε εμπρόθεσμα κατ' 938 παρ. 4 εδ. α ́ ΚΠολΔ….Πρέπει, συνεπώς, να εξεταστεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική βασιμότητα της… Με τον ένατο λόγο της ένδικης έφεσής του ο αιτών ισχυρίζεται ότι κατεσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου απορρίφθηκε ως μη νόμιμος από το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο,  ο ένατος λόγος της από 14-3-2023 ανακοπής του όπου ισχυριζόταν κατά το πρώτο σκέλος αυτού ότι η δεύτερη καθ' ης δε νομιμοποιείτο ενεργητικά στην επίσπευση  της εκτελεστικής διαδικασίας, καθότι….. Από τον οπτικό έλεγχο των εγγράφων που ανωτέρω αναφέρονται ότι συγκοινοποιούνται δεν προκύπτει η συγκοινοποίηση των ανωτέρω υπό στοιχείο 1, 2 και 3 εγγράφων καθότι είναι ακατάληπτα και μη δυνάμενα να αναγνωστούν καθώς είναι εντελώς μαυρισμένα με αποτέλεσμα να διακρίνονται ελάχιστες λέξεις από τις οποίες δεν μπορεί να προκύψει κάποιο νόημα από το περιεχόμενο τους. ……….Ως εκ τούτου, εφόσον η δεύτερη καθ' ης η αίτηση δε συγκοινοποίησε προσηκόντως τα ανωτέρω έγγραφα, ώστε να αποδείξει εγγράφως ότι νομιμοποιείται στη διαχείριση και είσπραξη της ένδικης απαίτησης, μολονότι όφειλε να το πράξει αυτό και ανεξαρτήτως της ύπαρξης βλάβης, η κινούμενη από αυτή διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης πάσχει από ακυρότητα. ………

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

.....Δέχεται την αίτηση....

ΑΠΟΦΑΣΗ 12988/2023
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

«....Περαιτέρω, πιθανολογήθηκε ότι η ανακοπή, που ασκήθηκε την 31.07.2023 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, θα κριθεί ότι ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα, ήτοι εντός της προθεσμίας των 15 εργάσιμων ημερών, από την επίδοση της διαταγής πληρωμής κατά το άρθρο 632 παρ.2 ΚΠολΔ, …..Ειδικότερα, οι αιτούντες με τον πρώτο λόγο της ως άνω ανακοπή τους, ισχυρίσθηκαν ότι θα πρέπει να ακυρωθεί η έκδοση της διαταγής πληρωμής, καθώς η από 17.06.2022 εξώδικη καταγγελία της δανειακής σύμβασης στο υπόλοιπο της οποίας στηρίχθηκε η έκδοσή της, η οποία επιδόθηκε στους αιτούντες την 08.09.2022, έλαβε χώρα ακύρως δοθέντος του ότι δεν την υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος της καθ ́ης ή άλλο πρόσωπο με σχετική προς την ως άνω καταγγελία πληρεξουσιότητα, αλλά οι κ. ……. και ………., ήτοι πρόσωπα τα οποία κατά το χρόνο της καταγγελίας στερούνταν της ως άνω πληρεξουσιότητας. Ότι περαιτέρω, οι αιτούντες απέκρουσαν χωρίς υπαίτια καθυστέρηση την καταγγελία αυτή, δυνάμει της από 20.09.2022 εξώδικης διαμαρτυρίας, που επιδόθηκε στην καθ' ης αυθημερόν (βλ. υπ' αριθ. ………… ́/20.09.2022 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Εφετείου Αθηνών ……………..), εντός οκτώ (8) εργάσιμων,  άλλως 12 ημερολογιακών ημερών, με την οποία μεταξύ άλλων αμφισβήτησαν και την πληρεξουσιότητα των ως άνω προσώπων ως προς την δυνατότητα καταγγελίας της δανειακής σύμβασης ζητώντας από την καθ' ης να τους παραδώσει τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. …….Ότι ακολούθως, εφόσον η καταγγελία της δανειακής σύμβασης είναι άκυρη, δεν παράγει έννομες συνέπειες και δεν έχει καταστήσει το υπόλοιπο της δανειακής σύμβασης ληξιπρόθεσμο και απαιτητό. Με το ως άνω περιεχόμενο και αίτημα, ο ως άνω 1ος λόγος ανακοπής, πιθανολογείται ότι θα κριθεί νόμω βάσιμος, κατά τα άνωθι εκτιθέμενα και στη μείζονα πρόταση, καθώς εν προκειμένω δεν είναι κρίσιμο το γεγονός ότι ο τύπος της δικαιοπραξίας της καταγγελίας, η οποία είναι άτυπη δικαιοπραξία δεν είναι συστατικός αλλά αποδεικτικός, όπως αλυσιτελώς ισχυρίζεται με το σημείωμά της η καθ' ης, αλλά ότι οι αιτούντες ανακόπτοντες επικαλούνται έγκαιρη και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση αμφισβήτηση της πληρεξουσιότητας, σε συνδυασμό με την απουσία συγκοινοποίησης κατά την επίδοση της καταγγελίας, νομιμοποιητικών της πληρεξουσιότητας των προσώπων που υπογράφουν την καταγγελία εγγράφων.....»

ΑΠΟΦΑΣΗ 168/2023
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ - Ειδική Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών 614 ΚΠολΔ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η Απόφαση  168 / 2023 ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, έκανε δεκτή την ανακοπή των εντολέων μας, που εκπροσωπήθηκαν από τη δικηγόρο Ασημίνα Μαγγόλα,  μέλος του ΔΣΘ και εταίρου της δικηγορικής εταιρίας με την επωνυμία «ΠΑΛΑΖΗΣ-ΜΑΓΓΟΛΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ», με έδρα στη Θεσσαλονίκη,  κατά της με αριθμό……κατασχετήριας  έκθεσης και ΚΑΤΑ της καθ’ ης η ανακοπή, της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «…….. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» και τον διακριτικό τίτλο «…….. Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.», που εδρεύει στην Αθήνα, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. … ως διαχειρίστριας των απαιτήσεων της αλλοδαπής εταιρίας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «……….. DESIGNATED ACTIVITY COMPANY», εδρεύουσας στο Δουβλίνο και εκπροσωπούμενης νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε από τη δικηγόρο…… Χαλκιδικής…… με αντικείμενο την ακύρωση πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης και ακύρωσε αυτή, κρίνοντας ότι  ο περιορισμός της εκτελούμενης με την κατάσχεση απαίτησης από το ποσό των 190.933,48 ευρώ σε αυτό των 50.000 ευρώ, με ρητή επιφύλαξη της καθ’ ης στην προαναφερόμενη κατασχετήρια έκθεση, αλλά και στην ενσωματωμένη σε αυτήν από 9-9-2020 εντολή προς επιβολή της για την είσπραξη του υπολοίπου του επιταχθέντος ποσού, δεν είναι ορισμένος, καθόσον, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στην προδιαληφθείσα νομική σκέψη, δεν προσδιορίστηκαν τα συγκεκριμένα κονδύλια για τα οποία αυτή επισπεύδεται μετά τον περιορισμό, με αποτέλεσμα να επέρχεται μετάπτωσή της σε ανεκκαθάριστη. Σημειώνεται ότι η αοριστία δεν αίρεται με εφαρμογή των όσων ορίζουν τα άρθρο 422 εδάφ. β΄ και 423 ΑΚ, καθόσον οι εν λόγω διατάξεις αφορούν άλλα ζητήματα και δη τη σειρά του καταλογισμού της παροχής του οφειλέτη σε περίπτωση μη προσδιορισμού του χρέους για το οποίο αυτή έλαβε χώρα και τον καταλογισμό της παροχής του οφειλέτη σε περίπτωση που το χρέος αποτελείται από κεφάλαιο, τόκους και έξοδα. Ενόψει των ανωτέρω………. πρέπει ο δεύτερος  λόγος να γίνει δεκτός ως βάσιμος από ουσιαστική άποψη και να ακυρωθεί ανεξαρτήτως βλάβης των ανακοπτόντων, κατά τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα, η προσβαλλόμενη κατασχετήρια έκθεση, ενώ παρέλκει η εξέταση των λοιπών λόγων της ανακοπής.

ΑΠΟΦΑΣΗ 289/2023
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

«...Η απλή μνεία των σχετικών νομιμοποιητικών της εγγράφων (ήτοι της σύμβασης διαχείρισης και της συμπληρωματικής αυτής σύμβασης) στην προσβαλλόμενη δήλωση επίσπευσης πλειστηριασμού δεν μπορεί να υποκαταστήσει την σχετική υποχρέωση της καθ' ης, κατά τα διαλαμβανόμενα στην υπό στοιχ. ΙΙ μείζονα σκέψη, διότι με τον τρόπο αυτό η ανακόπτουσα δεν είναι σε θέση να ελέγξει επαρκώς και με πληρότητα την ενεργητική νομιμοποίηση της τελευταίας και ιδίως αν στη σύμβαση διαχείρισης περιλαμβάνεται η επίδικη απαίτηση, αν η σύμβαση ανάθεσης έχει καταρτιστεί νόμιμα και αν προβλέπεται σε αυτήν η δυνατότητα δικαστικής επιδίωξης της απαίτησης. Εξάλλου η παράβαση του άρθρου 925 παρ. 1 ΚΠολΔ συνεπάγεται ακυρότητα της εκτέλεσης ανεξαρτήτως βλάβης, δεδομένου ότι η φράση του νόμου «δεν δύναται να αρχίσει ή να συνεχίσει την αναγκαστική εκτέλεση», είναι ισοδύναμη με την απειλή ακυρότητας (βλ. ΜονΠρΘεσ. 9462/2021, ΤΝΠ Νόμος). Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, εφόσον η επισπεύδουσα καθ ης η ανακοπή δεν συγκοινοποίησε τα ανωτέρω έγγραφα, ώστε να πιθανολογείται εγγράφως ότι νομιμοποιείται στη διαχείριση και είσπραξη της επίδικης απαίτησης, μολονότι όφειλε να το πράξει βάσει της διάταξης του άρθρου 925 παρ. 1 ΚΠολΔ, ο δεύτερος λόγος της ανακοπής πρέπει να γίνει δεκτός ως ουσία βάσιμος και να ακυρωθεί η υπ' αριθ. 24.720/2023 πράξη δήλωσης επίσπευσης πλειστηριασμού του συμβολαιογράφου Σερρών Ιωάννη Λαϊνά, δυνάμει της οποίας επισπεύδεται στις 19-7-2023 αναγκαστικός πλειστηριασμός της ιδιοκτησίας της ανακόπτουσας...»

ΑΠΟΦΑΣΗ 5810/2023
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

«...Από τα ως άνω παρατιθέμενα, προκύπτει ότι αφενός η καθ' ης ουδέποτε κατά το χρόνο κατάθεσης και έκδοσης της διαταγής πληρωμής προσκόμισε έγγραφο των επαναμεταβιβαζομένων απαιτήσεων που αφορούν και στην επίδικη σύμβαση πίστωσης, ώστε να αποδεικνύεται η ειδική διαδοχή της στην απαίτηση και κατ' επέκταση η ενεργητική της νομιμοποίηση. Ως εκ τούτου η αίτηση ήταν προεχόντως απαράδεκτη λόγω αοριστίας, αφού δεν έγινε επίκληση των ανωτέρω στοιχείων, σημειουμένου ότι ουδόλως προσκομίστηκαν έγγραφα με βάση τα οποία θα αποδεικνυόταν σε κάθε περίπτωση η ενεργητική νομιμοποίηση της εδώ καθ' ης Τράπεζας και αιτούσας τη διαταγή πληρωμής, παρά τον ισχυρισμό της ότι υπεισήλθε ως ειδική διάδοχος (και) στην έννομη σχέση από την οποία προέκυψαν οι οφειλές των καθ' ων η διαταγή πληρωμής. Επομένως, πρέπει, κατά παραδοχή του σχετικού πρώτου λόγου της ανακοπής, να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής και η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται δυνάμει του ως άνω εκτελεστού τίτλου σε βάρος των ανακοπτόντων.
Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, θα πρέπει η υπό κρίση ανακοπή να γίνει δεκτή ως βάσιμη και κατ' ουσίαν και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη με αριθμό ..35/2012 διαταγή πληρωμής της Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης...»

ΑΠΟΦΑΣΗ 951/2023
ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

... Εν συνεχεία η δεύτερη καθ'ης εταιρία "....ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ", με την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια της επίδικης απαίτησης, ισχυριζόμενη τα προαναφερόμενα, προέβη σε κοινοποίηση στους ανακόπτοντες αντιγράφου εξ απογράφου της ανακοπτομένης δταταγής πληρωμής συγκοινοποιώντας τα σχετικά έγγραφα περί της νομιμοποίησης της αλλοδαπής εταιρίας ειδικού σκοπού ".......DESIGNATED ACTIVITY COMPANY" στην οποία έγινε η μεταβίβαση της ένδικης απαίτησης και την οικεία διαχειριστική σύμβαση, προς απόδειξη της διαχειριστικής της ιδιότητας. Κατόπιν των ανωτέρω, προκύπτει ότι, κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης για την έκδοση της προσβαλλομένης Διαταγής πληρωμής, ο οποίος είναι η 17.7.2020, όπως προκύπτει από την πράξη κατάθεσης και όχι η 15.7.2020, η πρώτη καθ'ης δεν νομιμοποιούνταν ενεργητικά προς τούτο, καθόσον την ίδια ημέρα είχε συντελεσθεί η μεταβίβαση της επίδικης απαίτησης εταιρεία "..... DESIGNATED ACTIVITY CONTANY', οποία έκτοτε ήταν η μοναδική δικαιούχος αυτής και μόνο αυτή (δια της ειδικής διαχειρίστριας των απαιτήσεών της κατά το χρόνο εκείνο, δεύτερη καθ'ης εταιρεία «.......ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ») νομιμοποιούνται ενεργητικά στην υποβολή της αίτησης για έκδοση διαταγής πληρωμής. Ακολούθως, πρέπει ο λόγος αυτός της ανακοπής να γίνει δεκτός ως ουσιαστικά βάσιμος και να ακυρωθεί στο σύνολό της η προσβαλλόμενη υπ' αριθμ- ..48/2020 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Αθηνών (άρθρο 633 ξ 1 Εδ. α' ΚΠολΔ), δεδομένου ότι ο λόγος της ανακοπής που έγινε δεκτός την πλήττει στο σύνολό της παρελκομένης της εξέτασης των λοιπών λόγων ανακοπή δικαστικά έξοδα των λοιπών λόγων ανακοπής...