ΑΠΟΦΑΣΗ 182/2023
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

«…η κρινόμενη αίτηση αναστολής αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου (άρθρο 938 παρ. 2 ΚΠΔ, άρθρο 686 επ. ΚΠολΔ) περαιτέρω είναι νόμιμη………………Περαιτέρω, η σωρευθείσα αίτηση επαναφοράς έχει ασκηθεί παραδεκτώς ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου (άρθρο 153 ΚΠολΔ), είναι δε νόμιμη κατ' άρθρα 152 επ. ΚΠολΔ. …….. Επομένως η απώλεια της επίδικης προθεσμίας οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας και ακολούθως πρέπει η αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων να γίνει δεκτή κατ' ουσίαν και να θεωρηθεί ότι η ένδικη αίτηση αναστολής ασκήθηκε εμπρόθεσμα κατ' 938 παρ. 4 εδ. α ́ ΚΠολΔ….Πρέπει, συνεπώς, να εξεταστεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική βασιμότητα της… Με τον ένατο λόγο της ένδικης έφεσής του ο αιτών ισχυρίζεται ότι κατεσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου απορρίφθηκε ως μη νόμιμος από το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο,  ο ένατος λόγος της από 14-3-2023 ανακοπής του όπου ισχυριζόταν κατά το πρώτο σκέλος αυτού ότι η δεύτερη καθ' ης δε νομιμοποιείτο ενεργητικά στην επίσπευση  της εκτελεστικής διαδικασίας, καθότι….. Από τον οπτικό έλεγχο των εγγράφων που ανωτέρω αναφέρονται ότι συγκοινοποιούνται δεν προκύπτει η συγκοινοποίηση των ανωτέρω υπό στοιχείο 1, 2 και 3 εγγράφων καθότι είναι ακατάληπτα και μη δυνάμενα να αναγνωστούν καθώς είναι εντελώς μαυρισμένα με αποτέλεσμα να διακρίνονται ελάχιστες λέξεις από τις οποίες δεν μπορεί να προκύψει κάποιο νόημα από το περιεχόμενο τους. ……….Ως εκ τούτου, εφόσον η δεύτερη καθ' ης η αίτηση δε συγκοινοποίησε προσηκόντως τα ανωτέρω έγγραφα, ώστε να αποδείξει εγγράφως ότι νομιμοποιείται στη διαχείριση και είσπραξη της ένδικης απαίτησης, μολονότι όφειλε να το πράξει αυτό και ανεξαρτήτως της ύπαρξης βλάβης, η κινούμενη από αυτή διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης πάσχει από ακυρότητα. ………

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

.....Δέχεται την αίτηση....