ΑΠΟΦΑΣΗ 12988/2023
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

«....Περαιτέρω, πιθανολογήθηκε ότι η ανακοπή, που ασκήθηκε την 31.07.2023 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, θα κριθεί ότι ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα, ήτοι εντός της προθεσμίας των 15 εργάσιμων ημερών, από την επίδοση της διαταγής πληρωμής κατά το άρθρο 632 παρ.2 ΚΠολΔ, …..Ειδικότερα, οι αιτούντες με τον πρώτο λόγο της ως άνω ανακοπή τους, ισχυρίσθηκαν ότι θα πρέπει να ακυρωθεί η έκδοση της διαταγής πληρωμής, καθώς η από 17.06.2022 εξώδικη καταγγελία της δανειακής σύμβασης στο υπόλοιπο της οποίας στηρίχθηκε η έκδοσή της, η οποία επιδόθηκε στους αιτούντες την 08.09.2022, έλαβε χώρα ακύρως δοθέντος του ότι δεν την υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος της καθ ́ης ή άλλο πρόσωπο με σχετική προς την ως άνω καταγγελία πληρεξουσιότητα, αλλά οι κ. ……. και ………., ήτοι πρόσωπα τα οποία κατά το χρόνο της καταγγελίας στερούνταν της ως άνω πληρεξουσιότητας. Ότι περαιτέρω, οι αιτούντες απέκρουσαν χωρίς υπαίτια καθυστέρηση την καταγγελία αυτή, δυνάμει της από 20.09.2022 εξώδικης διαμαρτυρίας, που επιδόθηκε στην καθ' ης αυθημερόν (βλ. υπ' αριθ. ………… ́/20.09.2022 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Εφετείου Αθηνών ……………..), εντός οκτώ (8) εργάσιμων,  άλλως 12 ημερολογιακών ημερών, με την οποία μεταξύ άλλων αμφισβήτησαν και την πληρεξουσιότητα των ως άνω προσώπων ως προς την δυνατότητα καταγγελίας της δανειακής σύμβασης ζητώντας από την καθ' ης να τους παραδώσει τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. …….Ότι ακολούθως, εφόσον η καταγγελία της δανειακής σύμβασης είναι άκυρη, δεν παράγει έννομες συνέπειες και δεν έχει καταστήσει το υπόλοιπο της δανειακής σύμβασης ληξιπρόθεσμο και απαιτητό. Με το ως άνω περιεχόμενο και αίτημα, ο ως άνω 1ος λόγος ανακοπής, πιθανολογείται ότι θα κριθεί νόμω βάσιμος, κατά τα άνωθι εκτιθέμενα και στη μείζονα πρόταση, καθώς εν προκειμένω δεν είναι κρίσιμο το γεγονός ότι ο τύπος της δικαιοπραξίας της καταγγελίας, η οποία είναι άτυπη δικαιοπραξία δεν είναι συστατικός αλλά αποδεικτικός, όπως αλυσιτελώς ισχυρίζεται με το σημείωμά της η καθ' ης, αλλά ότι οι αιτούντες ανακόπτοντες επικαλούνται έγκαιρη και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση αμφισβήτηση της πληρεξουσιότητας, σε συνδυασμό με την απουσία συγκοινοποίησης κατά την επίδοση της καταγγελίας, νομιμοποιητικών της πληρεξουσιότητας των προσώπων που υπογράφουν την καταγγελία εγγράφων.....»