ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 2354/2020
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

 

 

“Κατά συνέπεια το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, καθ’ ο μέρος απέρριψε την αγωγή κατά του δεύτερου εναγομένου, ως μη νόμιμη με την αιτιολογία ότι η ευθύνη αυτού δεν είναι άμεση και ευθεία, ομού με το χρηματιστή που περιήλθε σε αδυναμία εκπληρώσεως των υποχρεώσεών του, αλλά επικουρική, γι’ αυτό και τούτο, δεν μπορεί να εναχθεί είς ολόκληρον με την πρώτη εναγομένη, επιπροσθέτως, δεδομένου ότι οι ενάγοντες δεν επικαλέστηκαν οριστική και μη αναστρέψιμη αδυναμία της πρώτης εναγομένης, προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών της, έσφαλε περί την εφαρμογή του νόμου και ως εκ τούτου η από 4-10-2013 έφεση, κατ’ αποδοχή και του σχετικού (πρώτου) λόγου της, πρέπει να γίνει δεκτή, ως βάσιμη και κατ’ ουσίαν ως προς το δεύτερο εναγόμενο, να εξαφανιστεί η εκκαλουμένη.”

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 3386/2020
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΤΜΗΜΑ 14ο)
ΔΙΚΑΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Περαιτέρω, η προαναφερόμενη παράνομη και υπαίτια (από αμέλεια) λήψη, χρήση και ανακοίνωση των προσωπικών οικονομικών στοιχείων της ενάγουσας από τα όργανα της πρώτης εναγόμενης προς την……. FUND και δι’ αυτής στη δεύτερη εναγομένη, χωρίς προηγούμενη ειδική πληροφόρηση της ενάγουσας προσέβαλε την προσωπικότητα αυτής ως προς την έκφανση της πληροφοριακής αυτοδιάθεσης και προκάλεσε αμφισβήτηση της πιστοληπτικής της ικανότητας αυτής, γεγονός που επέφερε διατάραξη της ψυχικής ηρεμίας της, αλλά και σοβαρή μείωση της κοινωνικής υπόληψης και της επαγγελματικής αξιοπιστίας της.
….η Διατάραξη της ψυχικής ηρεμίας και η μείωση της κοινωνικής υπόληψης και επαγγελματικής αξιοπιστίας της επήλθε από την παράνομη λήψη, χρήση και ανακοίνωση αυτών και δεν θα επερχόταν, αν τα όργανα της πρώτης εναγόμενης ενημέρωναν, προηγουμένως την ενάγουσα και δεν έκαναν χρήση των οικονομικών στοιχείων της, οπότε δεν θα αποκαλυπτόταν τα δυσμενή οικονομικά στοιχεία της και δεν θα διαταρασσόταν η ψυχική ηρεμία της, ούτε θα εγειρόταν αμφισβήτηση της πιστοληπτικής ικανότητάς της.
…επομένως, η ενάγουσα από την παράνομη και υπαίτια προσβολή των προσωπικών δεδομένων της υπέστη ηθική βλάβη, για την οποία δικαιούται να αξιώσει χρηματική ικανοποίηση από την πρώτη εναγομένη, τα όργανα της οποίας, κατά τη λήψη, χρήση και ανακοίνωση των προσωπικών δεδομένων της χωρίς ενημέρωσή της, όφειλαν να γνωρίζουν την επέλευση της προαναφερόμενης ηθικής βλάβης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1079/2020
ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

«Η απόδειξη αυτή δεν αντλείται μόνο από τις εγγραφές στα βιβλία και στοιχεία που τηρεί η ΑΕΠΕΥ, σύμφωνα με την εκδοθείσα κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 27 και 28 του ν.1806/1988 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αλλά μπορεί να βασιστεί και σε άλλα έγγραφα στοιχεία προερχόμενα από την ΑΕΠΕΥ, όπως είναι οι έγγραφες συμβάσεις διαχείρισης χαρτοφυλακίου που αυτή συνάπτει με τους πελάτες της επενδυτές και τα ενημερωτικά δελτία που εκδίδει και αποστέλλει περιοδικά στους τελευταίους. Ο περιορισμός μόνο στις προαναφερόμενες εγγραφές στα βιβλία της ΑΕΠΕΥ για την απόδειξη της ύπαρξης των απαιτήσεων των επενδυτών, που αξιώνουν από το αναιρεσείον την καταβολή της προβλεπόμενης περιορισμένης αποζημίωσης για τη ζημία που αυτοί υπέστησαν εξαιτίας της οριστικής ή μη αναστρέψιμης αδυναμίας της ΑΕΠΕΥ προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών της, μπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισμό ορισμένων επενδυτών, που συγκεντρώνουν όλες τις ουσιαστικές προυποθέσεις του νόμου, από το δικαίωμα της πιο πάνω αποζημίωσης, για λόγους μη εξαρτώμενους από τους ίδιους, αλλά εντασσόμενους στη σφαίρα δράσης της ΑΕΠΕΥ, η οποία παρέλειψε να ενεργήσει τις αναγκαίες εγγραφές στα βιβλία της για ορισμένους επενδυτές της, των οποίων η ύπαρξη των απαιτήσεων εναντίον της προκύπτει από άλλα αξιόπιστα στοιχεία της ΑΕΠΕΥ. Με την αποκρουόμενη αυτή εκδοχή επιρρίπτονται στον επενδυτή οι συνέπειες από τις εσωτερικές πλημμέλειες της ΑΕΠΕΥ κατά την τήρηση και ενημέρωση των βιβλίων της, τις οποίες εκείνος δεν γνώριζε ούτε ήταν σε θέση να αποτρέψει. Άλλωστε μια τέτοια εκδοχή αντιστρατεύεται το σκοπό της πιο πάνω Οδηγίας, αφού αφήνει εκτός του προστατευτικού πεδίου εφαρμογής της Οδηγίας αυτής απαιτήσεις επενδυτών, που απορρέουν από την παροχή εκ μέρους της ΑΕΠΕΥ καλυπτόμενων επενδυτικών υπηρεσιών.»

ΑΠΟΦΑΣΗ 11148/2020
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

"Ωστόσο, η υπό κρίση αγωγή τυγχάνει απορριπτέα, στο σύνολό της, ως νόμω αβάσιμη. Τούτο διότι και αληθή υποτιθέμενα τα επικαλούμενα παρά των εναγόντων πραγματικά περιστατικά δεν επαρκούν για τη στοιχειοθέτηση αδικοπρακτικής συμπεριφοράς των αντιδίκων τους, στηριζόμενης στη διάταξη του άρθρου 919 ΑΚ και δεν παρέχεται σε αυτούς δικαίωμα, υπό την ιδιότητα τους ως εξ αδιαθέτου κληρονόμων του δικαιοπαρόχου τους, αποζημίωσης. Ειδικότερα, ακόμη και αν ήθελε θεωρηθεί ότι η επικαλούμενη στην αγωγή συμπεριφορά των εναγομένων (πλήν του πέμπτου εξ’ αυτών, ως προς τον οποίο έχει επέλθει διακοπή της δίκης, κατά τα ανωτέρω) συνιστά αδικοπρακτική συμπεριφορά, υπό την έννοια της αντίθεσης στα χρηστά ήθη, αποδέκτης των επιζήμιων ενεργειών και παραλείψεων των εναγομένων, άμεσα ζημιωθείσα και, τελικά, δικαιούχος της οποίας εκ της αιτίας αυτής αποζημίωσης είναι μόνο η ανώνυμη εταιρεία και όχι οι ενάγοντες, οι οποίοι, ως δικαιοδόχοι του δανειστή της εταιρείας δικαιοπαρόχου τους, φέρουν μόνο την ιδιότητα των εμμέσως ζημιωθέντων, εκ της εκ μέρους των αντιδίκων τους κακοδιαχείρισης.

…μόνο δε το γεγονός της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της εταιρείας και της υπαγωγής της σε ειδική εκκαθάριση δεν αναιρεί την κληρονομηθείσα εκ της ανωτέρω αιτίας συμβατική αξίωση του δικαιοπαρόχου τους, την οποία και δύνανται να αναγγείλουν, ικανοποιούμενοι, εν όλω ή, έστω, εν μέρει, μέσω της προβλεπόμενης στο νόμο διαδικασίας."

ΑΠΟΦΑΣΗ 14727/2020
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Νέα Τακτική Διαδικασία)
ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

 

 

Ωστόσο η αγωγή είναι απορριπτέα ως αόριστη. Και τούτο καθώς αναφορικά με το φερόμενο ως οφειλόμενο από τον εναγόμενο ποσό (76.277,61 ευρώ), που κατά τα μνημονευόμενα στην αγωγή προκύπτει από το κλείσιμο του λογαριασμού με κωδικό πελάτη ….ΔΑ-ΠΑΡΑΓ, η ενάγουσα παραθέτει στην αγωγή τις κινήσεις του λογαριασμού, όχι από την ημερομηνία κατάρτισης της σύμβασης (24-1-2014) προς εξυπηρέτηση της οποίας τηρήθηκε ο ανωτέρω λογαριασμός, αλλά από την 4-3-2014. Μάλιστα η ενάγουσα αναφέρει ως πρώτο κονδύλιο του ως άνω λογαριασμού το χρεωστικό για τον εναγόμενο συνολικό ποσό 3.846,64 ευρώ, χωρίς όμως να προσδιορίζει την ακολουθία καταχώρησης κονδυλίων χρεοπιστώσεων (στο πλαίσιο φερόμενης εκτέλεσης εντολών), από την οποία προέκυψε αυτό το ποσό.