ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 2016

ΑΠΟΦΑΣΗ 1717/2016 (αδημ.)
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(Τακτική)

Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΝΠΙΔ. Καλυπτόμενες Επενδυτικές Υπηρεσίες. «Συνεπώς, ο ισχυρισμός του δευτέρου εναγομένου ότι η αξίωση του τρίτου ενάγοντος δεν υφίσταται διότι αυτός δεν εμπεριέχεται στους πίνακες των αναγγελθέντων επενδυτών που απεστάλησαν σε αυτό από τα όργανα εκκαθάρισης δεν ευρίσκει έρεισμα στο νόμο.

Ωστόσο, το δεύτερο εναγόμενο αρνείται την καταβολή των προαναφερομένων χρηματικών ποσών που αποτελούσαν το  χαρτοφυλάκιο ιδιοκτησίας των εναγόντων και που η πρώτη των εναγομένων ιδιοποιήθηκε παράνομα, ισχυριζόμενο ότι οι απαιτήσεις των ως άνω εναγόντων αφορούν σε καταθέσεις μετρητών που δεν εμπίπτουν σε καλυπτόμενη από αυτό επενδυτική υπηρεσία.

Ο ισχυρισμός όμως αυτός του δευτέρου εναγομένου δεν ευσταθεί, διότι όπως προαναφέρθηκε οι ανωτέρω απαιτήσεις της πρώτης, δευτέρου, τρίτου και πέμπτου των εναγόντων υπάγονται στις καλυπτόμενες από την ευθύνη του δεύτερου εναγομένου επενδυτικές υπηρεσίες του άρθρου 1 παρ. 12 του ν. 2533/1997, ερμηνευομένων των διατάξεων αυτού υπό το φως και το πρίσμα της 97/9/ΕΚ Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3.3.1997, η οποία προστατεύει και καλύπτει το κεφάλαιο που καταθέτει ο επενδυτής σε επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της διεξαγωγής επενδυτικών εργασιών κατά τις εντολές του, είτε αυτές οι επενδυτικές εργασίες είχαν όντως πραγματοποιηθεί μέχρι την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας είτε όχι»

ΑΠΟΦΑΣΗ 393/2016 (αδημ.)
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(Τακτική)

 

Τράπεζες-Εισπρακτικές Εταιρίες «Πριν από κάθε ενέργεια Ενημέρωσης απαιτείται η από τον δανειστή προς τον οφειλέτη επιβεβαίωση των οφειλών με κάθε διαθέσιμο μέσο τρόπο και η ταυτοποίηση του οφειλέτη, καθώς και η ενημέρωση του για τη διαβίβαση των δεδομένων του στην Εταιρεία συμφώνως και προς το άρθρο 11 του ν. 2472/1997, ως εκάστοτε αυτός ισχύει. 
Η επικοινωνία με τον οφειλέτη πρέπει να γίνεται, σύμφωνα με τις αρχές της παραγράφου 1, 
εντός ευλόγου χρόνου και με συχνότητα οχλήσεων όχι πέραν της μίας ανά δεύτερη ημέρα. 
Η τηλεφωνική επικοινωνία στο χώρο εργασίας του οφειλέτη γίνεται, μόνο εφόσον ο συγκεκριμένος τηλεφωνικός αριθμός έχει δηλωθεί ως μοναδικός αριθμός επικοινωνίας από τον τελευταίο. 
Η τηλεφωνική επικοινωνία από την Εταιρεία για την ενημέρωση του οφειλέτη για ληξιπρόθεσμη απαίτηση επιτρέπεται να πραγματοποιείται μετά την πάροδο δέκα ημερών από την ημέρα που αυτή κατέστη ληξιπρόθεσμη, από τις 9:00 έως 20:00,  και μόνο τις εργάσιμες ημέρες…..

Απαγορεύεται στις Εταιρείες η διαβίβαση των στοιχείων σε τρίτους, 
με ή χωρίς αντάλλαγμα, καθώς και η χρήση τους για άλλους σκοπούς……»

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 965/2016 (αδημ.)
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(Τμ. 14ο)

 

 

Παραλλήλως, με το δεδομένο ότι ο μη έμπειρος περί τα επενδυτικά προϊόντα ενάγων, που συμβλήθηκε στη συγκεκριμένη συναλλαγή, όχι ως επαγγελματίας πελάτης-επενδυτής, αλλά ευκαιριακώς και ερασιτεχνικώς, αποτελώντας το οικονομικά ασθενέστερο μέρος, υπάγεται στην έννοια του καταναλωτή, κατά τις διατάξεις του ν.2251/1994.

Ένα από τα καταστήματα, στο οποίο είχε ανατεθεί η διάθεση των ομολογιών, ήταν το υποκατάστημα της οδού Μ………. 17 στη Θεσσαλονίκη, υποδιευθυντής του οποίου ήταν ο εκκαλών εναγόμενος.

Ο τελευταίος αυτός, που ήταν πιστοποιημένος (από την Τράπεζα της Ελλάδος) επενδυτικός  σύμβουλος, είχε (υπο) προστηθεί από την “A…..Bank” για την διάθεση των ομολογιών στους πελάτες (καταθέτες-αποταμιευτές) του υποκαταστήματος αυτού.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 33/2016 (αδημ.)
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(Τακτική)

Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΝΠΙΔ.

Καλυπτόμενες Επενδυτικές Υπηρεσίες. Eπομένως,  κατ΄ ορθή ερμηνεία των διατάξεων του εσωτερικού δικαίου, η διαχείριση επενδυτικού κεφαλαίου πελατών δεν απαιτείται να έχει ως μόνο περιεχόμενο την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, οι οποίες θα έχουν ως αντικείμενο έναν ή περισσότερους από τους εν λόγω τίτλους, αλλά και την διαχείριση επενδυτικού χαρτοφυλακίου πελάτη που περιλαμβάνει χρήματα, που δόθηκαν με εντολή για επενδυτικές υπηρεσίες,  ανεξάρτητα αν πραγματοποιήθηκαν κατά τον χρόνο ανάκλησης της αδείας λειτουργίας της χρηματιστηριακής εταιρίας, όταν και δημιουργείται η υποχρέωση του «Συνεγγυητικού» προς αποζημίωση.

Αντίθετα και σε αρμονία, κατά τούτο, με την ως άνω Οδηγία, δεν εμπίπτει στις καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες (αυτές δηλ. για τις οποίες δημιουργείται υποχρέωση του «Συνεγγυητικού» προς αποζημίωση σε περίπτωση, μεταξύ άλλων, ανάκλησης της άδειας λειτουργίας ΕΠΕΥ) η διαχείριση επενδυτικού κεφαλαίου εντολέως, που περιλαμβάνει μόνο χρήματα, την διαχείριση των οποίων αναλαμβάνει η ΕΠΕΥ…..

ΑΠΟΦΑΣΗ 5497/2016 (αδημ.)
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(Τμ. 13ο)

Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών. Ν.Π.Ι.Δ.
Η παρακατάθεση χρημάτων από επενδυτή σε ΕΠΕΥ για μέλλουσα αγορά χρηματιστηριακών πραγμάτων ως καλυπτόμενη επενδυτική υπηρεσία. Οι περισσότεροι των εναγόντων προέβησαν, πράγματι, σε διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών (αγορές μετοχών κλπ), όπως κατωτέρω εκτίθεται, ενώ μερικοί είχαν καταθέσει χρήματα στο λογαριασμό της εταιρίας με σκοπό την αγοραπωλησία μετοχών, τα οποία όμως, δεν πρόλαβαν να επενδύσουν μέχρι το χρόνο ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της πρώτης εναγομένης.
Άλλωστε, δεν έχει τεθεί χρονικό όριο για την επένδυση των εν λόγω χρηματικών ποσών από την πρώτη εναγομένη. Συνεπώς, η ανωτέρω χρηματιστηριακή εταιρία παρείχε στους ενάγοντες επενδυτική υπηρεσία σχετική με χρηματοπιστωτικά μέσα, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 α΄ του ν. 2396/1996, η οποία συνιστά «καλυπτόμενη επενδυτική υπηρεσία», σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 12 του ν. 2533/1997, όπως αυτή ερμηνεύεται υπό το φως της Οδηγίας 97/9, κατά τα εκτιθέμενα στη μείζονα σκέψη, αφού οι ενάγοντες κατέθεταν χρηματικά ποσά, προκειμένου να επενδυθούν, βάσει της μεταξύ τους συμφωνίας, όχι σε επενδύσεις με εγγυημένες αποδόσεις και σκοπό την εξασφάλιση του υψηλότερου δυνατού κέρδους, αλλά, κατ΄ εντολή και για λογαριασμό τους, σε συναλλαγές αγοράς και πώλησης χρηματοπιστωτικών μέσων ή σε άλλες συναφείς επενδυτικές συναλλαγές κινητών αξιών του ίδιου τομέα, στο πλαίσιο της λειτουργίας του εσωτερικού και διεθνούς χρηματοοικονομικού συστήματος, με αντίστοιχη επενδυτική διακινδύνευση.