ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 8949/2013 (αδημ.)
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

Μεταβίβαση αλλοδαπών ονομαστικών τραπεζικών μετοχών μη εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά δια πληρεξουσίου. Μη ύπαρξη αδικοπρακτικής ευθύνης εξαιτίας της διαφοράς της αξίας της αναγραφόμενης ονομαστικής τιμής εκάστης μετοχής από την τιμή αγοράς τους.

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 5432/2013 (αδημ.)
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(Ασφαλιστικά Μέτρα)

 

 

 

Εταιρικό Ομόλογο. Αδικοπραξία. Σχέση προστήσεως υπαλλήλων τραπεζικού ιδρύματος. Μη ορθή πληροφόρηση του ομολογιούχου επενδυτή για τους αναλαμβανόμενους κινδύνους. Παράνομη πρόσκληση του επενδυτικού κοινού για προσέλκυση σε επένδυση. Ζημιογόνοι ισολογισμοί της εκδότριας εταιρίας των…