ΑΠΟΦΑΣΗ 9510/2014 (αδημ.)
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

Μη νόμιμη η αδικοπρακτική ευθύνη της Α.Ε.Ε.Δ. και του νομίμου εκπροσώπου της για διαβιβασθείσες εντολές δια λογαριασμό επενδυτή προς εκτέλεση στην ΕΠΕΥ. Αοριστία αγωγής. Ενιαύσια Χρηματιστηριακή Παραγραφή.