ΑΠΟΦΑΣΗ 8949/2013 (αδημ.)
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

Μεταβίβαση αλλοδαπών ονομαστικών τραπεζικών μετοχών μη εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά δια πληρεξουσίου. Μη ύπαρξη αδικοπρακτικής ευθύνης εξαιτίας της διαφοράς της αξίας της αναγραφόμενης ονομαστικής τιμής εκάστης μετοχής από την τιμή αγοράς τους.