ΑΠΟΦΑΣΗ 63/2015 (αδημ.)
ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
(Τακτική)

 

 

Στο άρθρο 25 παρ.4 του Ν 3606/2007 για τις «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» (με τον οποίο ενσωματώθηκστην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2004/39 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «Για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων- Markets in Financial Instruments Directive-MiFID), προσδιορίζονται ειδικώς, οι υποχρεώσεις επαγγελματικής συμπεριφοράς των Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.). Συγκεκριμένα, εισάγεται η αρχή της διαφύλαξης των συμφερόντων του πελάτη αφού ….