ΑΠΟΦΑΣΗ 5810/2023
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

«...Από τα ως άνω παρατιθέμενα, προκύπτει ότι αφενός η καθ' ης ουδέποτε κατά το χρόνο κατάθεσης και έκδοσης της διαταγής πληρωμής προσκόμισε έγγραφο των επαναμεταβιβαζομένων απαιτήσεων που αφορούν και στην επίδικη σύμβαση πίστωσης, ώστε να αποδεικνύεται η ειδική διαδοχή της στην απαίτηση και κατ' επέκταση η ενεργητική της νομιμοποίηση. Ως εκ τούτου η αίτηση ήταν προεχόντως απαράδεκτη λόγω αοριστίας, αφού δεν έγινε επίκληση των ανωτέρω στοιχείων, σημειουμένου ότι ουδόλως προσκομίστηκαν έγγραφα με βάση τα οποία θα αποδεικνυόταν σε κάθε περίπτωση η ενεργητική νομιμοποίηση της εδώ καθ' ης Τράπεζας και αιτούσας τη διαταγή πληρωμής, παρά τον ισχυρισμό της ότι υπεισήλθε ως ειδική διάδοχος (και) στην έννομη σχέση από την οποία προέκυψαν οι οφειλές των καθ' ων η διαταγή πληρωμής. Επομένως, πρέπει, κατά παραδοχή του σχετικού πρώτου λόγου της ανακοπής, να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής και η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται δυνάμει του ως άνω εκτελεστού τίτλου σε βάρος των ανακοπτόντων.
Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, θα πρέπει η υπό κρίση ανακοπή να γίνει δεκτή ως βάσιμη και κατ' ουσίαν και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη με αριθμό ..35/2012 διαταγή πληρωμής της Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης...»