ΑΠΟΦΑΣΗ 5497/2016 (αδημ.)
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(Τμ. 13ο)

Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών. Ν.Π.Ι.Δ.
Η παρακατάθεση χρημάτων από επενδυτή σε ΕΠΕΥ για μέλλουσα αγορά χρηματιστηριακών πραγμάτων ως καλυπτόμενη επενδυτική υπηρεσία. Οι περισσότεροι των εναγόντων προέβησαν, πράγματι, σε διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών (αγορές μετοχών κλπ), όπως κατωτέρω εκτίθεται, ενώ μερικοί είχαν καταθέσει χρήματα στο λογαριασμό της εταιρίας με σκοπό την αγοραπωλησία μετοχών, τα οποία όμως, δεν πρόλαβαν να επενδύσουν μέχρι το χρόνο ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της πρώτης εναγομένης.
Άλλωστε, δεν έχει τεθεί χρονικό όριο για την επένδυση των εν λόγω χρηματικών ποσών από την πρώτη εναγομένη. Συνεπώς, η ανωτέρω χρηματιστηριακή εταιρία παρείχε στους ενάγοντες επενδυτική υπηρεσία σχετική με χρηματοπιστωτικά μέσα, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 α΄ του ν. 2396/1996, η οποία συνιστά «καλυπτόμενη επενδυτική υπηρεσία», σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 12 του ν. 2533/1997, όπως αυτή ερμηνεύεται υπό το φως της Οδηγίας 97/9, κατά τα εκτιθέμενα στη μείζονα σκέψη, αφού οι ενάγοντες κατέθεταν χρηματικά ποσά, προκειμένου να επενδυθούν, βάσει της μεταξύ τους συμφωνίας, όχι σε επενδύσεις με εγγυημένες αποδόσεις και σκοπό την εξασφάλιση του υψηλότερου δυνατού κέρδους, αλλά, κατ΄ εντολή και για λογαριασμό τους, σε συναλλαγές αγοράς και πώλησης χρηματοπιστωτικών μέσων ή σε άλλες συναφείς επενδυτικές συναλλαγές κινητών αξιών του ίδιου τομέα, στο πλαίσιο της λειτουργίας του εσωτερικού και διεθνούς χρηματοοικονομικού συστήματος, με αντίστοιχη επενδυτική διακινδύνευση.