ΑΠΟΦΑΣΗ 5432/2013 (αδημ.)
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(Ασφαλιστικά Μέτρα)

 

 

 

Εταιρικό Ομόλογο. Αδικοπραξία. Σχέση προστήσεως υπαλλήλων τραπεζικού ιδρύματος. Μη ορθή πληροφόρηση του ομολογιούχου επενδυτή για τους αναλαμβανόμενους κινδύνους. Παράνομη πρόσκληση του επενδυτικού κοινού για προσέλκυση σε επένδυση. Ζημιογόνοι ισολογισμοί της εκδότριας εταιρίας των…