ΑΠΟΦΑΣΗ 3328/2007
MONOΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

Η αοριστία στο σημείο αυτό της αγωγής επιδρά και στο σύνολο της αγωγής, καθιστώντας αυτή αόριστη, εφόσον η ενάγουσα συνυπολογίζοντας την άνω απαίτηση της εκ 56.027,78 ευρώ αναφέρει ότι την 9-7-2004, δηλαδή μετά και την τελευταία χρηματιστηριακή συναλλαγή, το χρηματικό υπόλοιπο σε βάρος του εναγομένου ανήλθε σε 40.635,75 ευρώ, δηλαδή μη συνυπολογιζομένης της άνω απαίτησης της ενάγουσας εκ 56.027,78 ευρώ δεν προκύπτει χρεωστικό υπόλοιπο σε βάρος του εναγομένου και άρα αντίστοιχη απαίτηση της ενάγουσας.