ΑΠΟΦΑΣΗ 3286/2007
ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

Επιβάλλεται ωσαύτως και η λήψη και διασφάλιση όλων των αναγκαίων μέτρων, που υπάρχουν σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) για το ότι η διαβιβαζόμενη εντολή είναι γνήσια, όσον αφορά στην προέλευσή της, από συγκεκριμένο επενδυτή και σαφής, καθώς ακόμη και ότι, έχει ελεγχθεί από πλευράς πρόληψης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές πράξεις και δραστηριότητες και για την αποστολή ακόμη, στο πρώτο δεκαήμερο, εκάστου μηνός, απευθείας στους πελάτες τους, λεπτομερείς και αναλυτικούς λογαριασμούς εκάστης εντολής.