ΑΠΟΦΑΣΗ 3228/2005
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

Ενιαύσια χρηματιστηριακή παραγραφή. Περαιτέρω όμως δοθέντος ότι κάθε χρηματιστηριακή συναλλαγή είναι αυτοτελής και το χρεωστικό υπόλοιπο προσμετράται ξεχωριστά, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν προκύπτει ότι δια της αγωγής αξιώμενο υπόλοιπο αναφέρεται στις χρηματιστηριακές συναλλαγές των ετών 2002-2003, η κρινόμενη αγωγή κατά τα λοιπά καθίσταται αόριστη και ανεπίδεκτη δικαστικής εκτιμήσεως.