ΑΠΟΦΑΣΗ 2379/2009
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

Αναγνώριση χρέους σε χρεωστικό κατάλοιπο επενδυτικού λογαριασμού. Πλην, όμως, με την ως άνω δήλωση εκ μέρους του εναγόμενου δεν καταρτίστηκε αιτιώδης αναγνωριστική σύμβαση προς τον σκοπό προσπόρισης νέας βάσης αγωγής υπέρ της ενάγουσας και δημιουργίας νέου λόγου υποχρέωσης για τον εναγόμενο αλλά αντιθέτως οι διάδικοι απέβλεψαν στην απλή επιβεβαίωση της…