ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/2004
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

 

Από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 1 και 17 παρ. 1 Ν. 3632/1928 προκύπτει ότι χρηματιστηριακές συναλλαγές είναι οι δικαιοπραξίες που συνάπτονται χρηματιστηριακώς και έχουν αντικείμενο χρηματιστηριακά πράγματα, δηλαδή χρεόγραφα, μετοχές, ομολογίες, συνάλλαγμα, νομίσματα και ράβδους χρυσού ή αργύρου.