ΑΠΟΦΑΣΗ 1969/2023
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΝΑΚΟΠΕΣ ΚΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

«………Με τον πρώτο λόγο της υπό κρίση ανακοπής της, η ανακόπτουσα επικαλείται ακυρότητα των προσβαλλόμενων επιταγής προς πληρωμή και έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης, διότι αυτές δεν επιδόθηκαν στην κατοικία της αλλά θυροκολλήθηκαν σε πολυκατοικία επί της οδού ……, στη Βούλα Αττικής, παρ' όλο που γνώριζε πως η ανακόπτουσα ήταν κάτοικος εξωτερικού και, συγκεκριμένα, ......  της  Ιταλίας, οδός …………….., έχοντας και ΑΦΜ ………….. Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού. Ο λόγος αυτός είναι νόμιμος, στηριζόμενος στα άρθρα 134, 136, 137, 159 περ. 3, 924, 926, 927, 933, 995 παρ. 1 ΚΠολΔ και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω, ως προς την ουσιαστική του βασιμότητα. ……. Επομένως, η επίδοση των προσβαλλόμενων πράξεων, για να θεωρηθεί έγκυρη, έπρεπε να είχε γίνει στην τότε πραγματική κατοικία της ανακόπτουσας που είχε ήδη γνωστοποιηθεί στην καθ' ης και δη στην Αθήνα οδό ..... αρ. …… και άρα, σύμφωνα με τα παραπάνω, η διεύθυνση στη Βούλα Αττικής, οδός ……., όπου και έλαβε χώρα η ένδικη επίδοση, παρίσταται άσχετη με την ως άνω πραγματική κατοικία, με συνέπεια η παραπάνω επίδοση να είναι ανυπόστατη καθώς εξομοιώνεται με ανυπαρξία επίδοσης. Η παράλειψη της επίδοσης αυτής συνεπάγεται την ακυρότητα των αντίστοιχων προσβαλλόμενων πράξεων (εντολή για κατάσχεση και έκθεση κατάσχεσης) κατ' άρθρα 927 και 99581 ΚΠολΔ, χωρίς να υπάρχει ανάγκη να γίνει επίκληση δικονομικής βλάβης (159 αρ. 3 ΚΠολΔ). Ως εκ τούτου, ο πρώτος λόγος της ανακοπής πρέπει να γίνει δεκτός ως ουσιαστικά βάσιμος, οπότε παρέλκει η έρευνα του παραδεκτού και βάσιμου των λοιπών λόγων ανακοπής …»