ΑΠΟΦΑΣΗ 168/2023
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ - Ειδική Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών 614 ΚΠολΔ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η Απόφαση  168 / 2023 ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, έκανε δεκτή την ανακοπή των εντολέων μας, που εκπροσωπήθηκαν από τη δικηγόρο Ασημίνα Μαγγόλα,  μέλος του ΔΣΘ και εταίρου της δικηγορικής εταιρίας με την επωνυμία «ΠΑΛΑΖΗΣ-ΜΑΓΓΟΛΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ», με έδρα στη Θεσσαλονίκη,  κατά της με αριθμό……κατασχετήριας  έκθεσης και ΚΑΤΑ της καθ’ ης η ανακοπή, της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «…….. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» και τον διακριτικό τίτλο «…….. Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.», που εδρεύει στην Αθήνα, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. … ως διαχειρίστριας των απαιτήσεων της αλλοδαπής εταιρίας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «……….. DESIGNATED ACTIVITY COMPANY», εδρεύουσας στο Δουβλίνο και εκπροσωπούμενης νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε από τη δικηγόρο…… Χαλκιδικής…… με αντικείμενο την ακύρωση πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης και ακύρωσε αυτή, κρίνοντας ότι  ο περιορισμός της εκτελούμενης με την κατάσχεση απαίτησης από το ποσό των 190.933,48 ευρώ σε αυτό των 50.000 ευρώ, με ρητή επιφύλαξη της καθ’ ης στην προαναφερόμενη κατασχετήρια έκθεση, αλλά και στην ενσωματωμένη σε αυτήν από 9-9-2020 εντολή προς επιβολή της για την είσπραξη του υπολοίπου του επιταχθέντος ποσού, δεν είναι ορισμένος, καθόσον, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στην προδιαληφθείσα νομική σκέψη, δεν προσδιορίστηκαν τα συγκεκριμένα κονδύλια για τα οποία αυτή επισπεύδεται μετά τον περιορισμό, με αποτέλεσμα να επέρχεται μετάπτωσή της σε ανεκκαθάριστη. Σημειώνεται ότι η αοριστία δεν αίρεται με εφαρμογή των όσων ορίζουν τα άρθρο 422 εδάφ. β΄ και 423 ΑΚ, καθόσον οι εν λόγω διατάξεις αφορούν άλλα ζητήματα και δη τη σειρά του καταλογισμού της παροχής του οφειλέτη σε περίπτωση μη προσδιορισμού του χρέους για το οποίο αυτή έλαβε χώρα και τον καταλογισμό της παροχής του οφειλέτη σε περίπτωση που το χρέος αποτελείται από κεφάλαιο, τόκους και έξοδα. Ενόψει των ανωτέρω………. πρέπει ο δεύτερος  λόγος να γίνει δεκτός ως βάσιμος από ουσιαστική άποψη και να ακυρωθεί ανεξαρτήτως βλάβης των ανακοπτόντων, κατά τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα, η προσβαλλόμενη κατασχετήρια έκθεση, ενώ παρέλκει η εξέταση των λοιπών λόγων της ανακοπής.