ΑΠΟΦΑΣΗ 143/2002
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ

 

 

 

Η ενιαύσια αυτή παραγραφή ισχύει και για τις αξιώσεις από αδικαιολόγητο πλουτισμό, οι οποίες πηγάζουν από τη σύμβαση χρηματιστηριακής παραγγελίας.