ΑΠΟΦΑΣΗ 1279/2005
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Είναι όμως αόριστη και ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίμησης, διότι με την υπό κρίση αγωγή αξιώνεται η επιδίκαση του λογιστικά προκύπτοντος υπολοίπου του χρεωπιστωτικού λογαριασμού που τηρούσε η ενάγουσα στο όνομα του εναγομένου αφού προήλθε όπως προκύπτει από την συνημμένη στην αγωγή χρηματική καρτέλα του εναγομένου από διαδοχικές χρηματιστηριακές πράξεις που διενεργήθηκαν από την 4.1.1999 έως και 18-5-2000, χωρίς όμως να εκτίθενται στην αγωγή αναλυτικά τόσο οι χρηματιστηριακές συναλλαγές που έλαβαν χώρα πριν από την 22-5-2000 όσο και οι δύο πωλήσεις της 22-5-2000 και 23-5-2000, τις οποίες φέρεται να πραγματοποίησε η ενάγουσα στο όνομα και για λογαριασμό του εναγομένου.