ΑΠΟΦΑΣΗ 12184/2004
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

Ετήσια Χρηματιστηριακή Παραγραφή. Ακυρότητα επίδοσης, η οποία έγινε κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 135 παρ. 1 ΚΠολΔ, διότι κατά το χρόνο που διενεργήθηκε αυτή είχε γνωστή διαμονή καθώς και επαγγελματική κατοικία και από την άκυρη αυτή επίδοση υπέστη η εναγομένη βλάβη που…