ΑΠΟΦΑΣΗ 1039/2018
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

 

 

Όμως, σύμφωνα με τις νομικές σκέψεις, που αναλυτικά διατυπώθηκαν στη μείζονα πρόταση, οι απαιτήσεις των εναγόντων, υπάγονται στις καλυπτόμενες από την ευθύνη του δεύτερου των εναγομένων επενδυτικές υπηρεσίες του άρθρου 1 παρ.12 του ν.2533/1997, ερμηνευόμενων των διατάξεων αυτού, υπό το φως και το πρίσμα της  97/9/3 ΕΚ Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 03-03-1997, η οποία προστατεύει και καλύπτει το κεφάλαιο, που καταθέτει ο επενδυτής, σε…